ฝ่ายบริหารและบุคลากร
เว็บการศึกษาพุทธศาสนา
ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดรับสมัคร นักเรียนใหม่ ปี 2560

@# เรียนฟรีตลอดหลักสูตร

โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล แผนกสามัญศึกษา

เปิดรับสมัคร นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560

> สายวิทย์-คณิต
(วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)
> สายศิลป์-ภาษา
(ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน)

เอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัคร

1. ใบ ปพ1 (ระเบียบแสดงผลการเรียน ชั้น ป. 6/ชั้น ม.3
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
3. หนังสือสุทธิบัตรฉบับจริง พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
4. รูปถ่ายหน้าตรง (ไม่สวมแว่น) ขนาด 1.5 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 6 รูป
5. สำเนาการเปลียนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
6. ใบประกาศนียบัตรนักธรรมหรือเปรียญธรรม
7. ใบสัญญาทางการศึกษา (โรงเรียนออกให้)
8. หนังสือรับองเข้าสังกัดวัดธรรมมงคล

> ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
> ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ติดต่อเวลา 09.00 น. - 18.00 น.

สถานที่รับสมัคร : สำนักงานธรรมบริการ วัดธรรมมงคล
วันที่ 1-30 เมษายน 2560

ติดต่อ : สำนักงานธรรมบริการ > 02-3324145 
ติดต่อ : โรงเรียน 02-3328227 มือถือ 092-5678393โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 60