ฝ่ายบริหารและบุคลากร
เว็บการศึกษาพุทธศาสนา
ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมนักเรียนเก่าปรับพื้นฐานการเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559 วันที่ 05-05-59
( จำนวน 12 รูป / ดู 473 ครั้ง )
สามเณรใหม่ จำนวน 123 รูป ในการอบรมสามเณรใหม่ปี 2559 หลักสูตรยุวสาสมาธิ
( จำนวน 13 รูป / ดู 470 ครั้ง )
ประมวลภาพกิจกรรมโครงการ/กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ และมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนผู้สำร็จการศึกษา 2558
( จำนวน 10 รูป / ดู 430 ครั้ง )
ประมวลภาพโครงการเข้าค่ายปฏิบัติธรรม ม.3-ม.6 ปีการศึกษา 2558
( จำนวน 10 รูป / ดู 412 ครั้ง )
ภาพมุมสูงบรรยากาศการเข้าค่ายปฏิบัติธรรม ม.3-ม.6 ประจำปีการศึกษา 2558
( จำนวน 5 รูป / ดู 426 ครั้ง )
สามเณร นักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล ร่วมอบรมโครงการปลุกจิตสำนึกค่านิยม 12 ประการ
( จำนวน 5 รูป / ดู 398 ครั้ง )